(89929)

SKU 89929
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.250m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.100m
Shipping Cubic 0.007500000m3